If you order your custom term paper from our custom writing service you will receive a perfectly written assignment on Yada. What we need from you is to provide us with your detailed paper instructions for our experienced writers to follow all of your specific writing requirements. Specify your order details, state the exact number of pages required and our custom writing professionals will deliver the best quality Yada paper right on time.

Out staff of freelance writers includes over 120 experts proficient in Yada, therefore you can rest assured that your assignment will be handled by only top rated specialists. Order your Yada paper at affordable prices with Live Paper Help!1. Describe clearly the accounting changes Harnischfeger made in 184 as stated in Note of its financial statements.


- Per 1 november 18 worden door Harnischfeger gekochte en doorverkochte producten van Kobe Steel Ltd. opgenomen in het saldo van de verkopen. Daarvoor werd alleen de bruto marge van deze producten opgenomen in de financi�le verslaggeving.


- Per 1 november 18 worden de cijfers van enkele buitenlandse dochtermaatschappijen geconsolideerd op basis van een fiscaal jaar dat loopt tot 0 september in plaats van 1 juli. Hierdoor stegen de verkopen met $ 5.4 miljoen.


- De afschrijvingsmethode werd met terugwerkende kracht gewijzigd in een systeem van lineaire afschrijving. Ook werd er een levensduurherziening doorgevoerd. De verwachtte restwaarden werden ook aangepast.


Help with essay on Yada
. What is the effect of the depreciation accounting method change on the reported income in 184? How will this change affect profits in future years?


184 het effect van de wijziging in afschrijvingsmethode op het netto inkomen is een stijging van ruim $ 11 miljoen in 184.


Toekomst omdat er nu lineair (dus gelijke bedragen uitgesmeerd over de afschrijvingsperiode) wordt afgeschreven over een langere periode en met een hogere restwaarde, zullen deze wijziging in het afschrijvingsbeleid een direct effect hebben op de winsten in de komende jaren. Het af te schrijven totaalbedrag wordt lager door de hogere restwaarde en het jaarlijks af te schrijven bedrag daalt door de levensduurherziening en lineaire methode, dit zal resulteren in hogere winsten.


. What is the effect of the depreciation lives change? How will this change affect future reported profits?


184 De wijziging in levensduur en restwaarde veroorzaakte een stijging van $ . miljoen dollar van het netto inkomen.


Toekomst omdat er nu lineair wordt afgeschreven over een langere periode en met een hogere restwaarde, zullen deze wijziging in het afschrijvingsbeleid een direct effect hebben op de winsten in de komende jaren. Het af te schrijven totaalbedrag wordt lager door de hogere restwaarde en het jaarlijks af te schrijven bedrag daalt door de levensduurherziening en lineaire methode, dit zal resulteren in hogere winsten.


4. The depreciation accounting changes assume that Harnischfeger’s plant and machinery will last longer and will lose their value more slowly. Given the business conditions Harnischfeger was facing in its primary industries in 184, are these economic assumptions justified?


Door het aangaan van een langlopend contract met Kobe Steel Ltd. heeft Harnischfeger de mogelijkheid gekregen om haar productie van constructie kranen uit te besteden en zelf de productie stop te zetten. Dit heeft tot gevolg dat de eigen machines minder/niet gebruikt worden en hierdoor zal de waarde van de machines langzamer verminderen, de machines hebben immers een langere levensduur.


Als machines niet of nauwelijks gebruikt worden kun je je echter afvragen of ze ├╝berhaupt nog wel waarde hebben voor de onderneming.


5. In Note 7, Harnischfeger describes the effect of LIFO inventory liquidation on its reported profits in 184. Describe what is meant by LIFO liquidation, and how liquidation affects a company’s income statement and balance sheet.


Het liquideren van LIFO voorraden betekend het verkopen van deze voorraden tegen een lagere prijs ten opzichte van de kostprijs/prijs van verwerving. Het betreft hier voorraden uit 18, 18, 184 die door het terug brengen van voorraden verkocht moesten worden.


Het resultaat van deze liquidatie van de (LIFO) voorraden is een stijging van $ .4 miljoen van het netto inkomen.

6. Note 8 states Harnischfeger’s allowance for doubtful accounts. Compute the ratio of the allowance to gross receivables (receivables before the allowance) in 18 and 184. What would the allowance have been if the company maintained the ratio at the 18 level? How much did the pre-tax income increase as a result of the changed ratio in 184?


Het % voor de toeslag voor dubieuze debiteuren bedroeg in


18 =


184 =


Als men in 184 hetzelfde opslag % zou gebruiken zou de ‘allowance’ 10,04% van $87.648 miljoen zijn, oftewel $8.8 miljoen. Dit zou betekenen dat het pre tax inkomen zou dalen met ($8.8 -/- $5.) $. miljoen.


7. Note states that Harnischfeger decreased its R&D expense in 184 relative to the previous two years. Do you think this change was motivated by business considerations or accounting considerations? How did this change affect the company’s reported profits in 184?


Sinds 18 dalen de R&D uitgaven sterk, van $14.1 miljoen in 18 naar $5.1 miljoen in 184. Een en ander heeft natuurlijk te maken met kostenreductie, maar ook de samenwerking met Kobe Steel Ltd., waaraan een groot deel van de productie wordt uitbesteed, draagt hiertoe bij. Er is zelf minder R&D nodig en in een contract wat er onderling is afgesloten staat dat Harnischfeger gespreid over jaar $17 miljoen zal uitgeven aan R&D, als dit daadwerkelijk gebeurt, dan zal Kobe Steel Ltd. deze R&D kosten vergoeden.


Voor de winst in 184 heeft dit tot gevolg gehad dat door de dalende R&D kosten er een hogere winst was ten opzichte van 18. (uitgaven $5.1 miljoen ipv $1.1 miljoen)


8. Note 11 describes a number of changes in Harnischfeger’s pension plans in 184. Describe these changes as clearly as you can. What are the economic consequences of these changes to Harnischfeger and its workers?


- Herstructurering pensioenfonds, het oude pensioenplan wordt stopgezet en een nieuwe opgezet. Dit gebeurt omdat het fonds groter is dan noodzakelijk. De overtollige gelden vallen ten gunste van het inkomen vrij.


- De ‘rate of return’ is bijgesteld naar % in 184. Was resp. 8% / 7.5% in 18 en 18. Hierdoor dalen de uitgaven voor pensioenen.


. How did the pension plan changes affect Harnischfeger’s financial statements in 184? Are these changes likely to affect future profits?


Het herstructureren van de pensioenen structuur zorgde ervoor dat $. miljoen verdiend werd omdat het fonds veel meer dan noodzakelijk vol zat met geld. Dit bedrag valt verspreidt over 10 jaar vrij aan het inkomen beginnend in 184.


De wijziging in de ‘rate of return’ (zie vraag ) zorgt samen met de herstructurering voor een daling van uitgaven van $4 miljoen in 184.


10. Summarize all the accounting changes Harnischfeger made in 184, and their effects on pre-tax profits and cash flows in 184.


- Door Harnischfeger gekochte en doorverkochte producten van Kobe Steel Ltd. opgenomen in het saldo van de verkopen. Daarvoor werd alleen de bruto marge van deze producten opgenomen in de financi�le verslaggeving. (zie 1.)


- Cijfers van enkele buitenlandse dochtermaatschappijen geconsolideerd op basis van een fiscaal jaar dat loopt tot 0 september in plaats van 1 juli. Hierdoor stegen de verkopen met $ 5.4 miljoen. (zie 1.)


- De afschrijvingsmethode werd met terugwerkende kracht gewijzigd in een systeem van lineaire afschrijving. Ook werd er een levensduurherziening doorgevoerd. De verwachtte restwaarden werden ook aangepast. (zie 1.-4.)


- Het % voor de toeslag voor dubieuze debiteuren werd gewijzigd, hierdoor daalde de uitgaven voor dubieuze debiteuren. (zie 6.)


- Herstructurering pensioenfonds (het fonds is groter dan noodzakelijk). De overtollige gelden vallen ten gunste van het inkomen vrij. De ‘rate of return’ is bijgesteld naar % in 184. Hierdoor dalen de uitgaven voor pensioenen. (zie 8.-.)

11. Accounting statements are used by investors, lenders, customers, employees, and governments in dealing with Harnischfeger. Among these groups, who is most likely to “see through” the above accounting changes, and who is least likely to do so?


Most likely investors, investeerders hebben de kennis/know-how en ervaring om een bedrijf door te lichten op het gebied van hun cijfers. Zij zullen het eerder in de gaten hebben als een bedrijf met haar cijfers ‘speelt’.


Least likely customers, klanten zullen de expertise/tijd/middelen niet hebben om bedrijven grondig te analyseren. Zij zullen grotendeels afhankelijk zijn van adviezen/pers berichten etc. Er zit dus een vertraging in van analist naar klant.


1. Are the accounting changes likely to help or to hinder Harnischfeger’s ability to implement its business plan? Be as specific as possible.


Harnischfeger is van plan om verder te groeien en om de winstgevendheid van het bedrijf vast te houden (p-), ook zal zij blijven concurreren op haar markt. De cijfers die zij in 184 laat zien zijn positief, en ook de vooruitzichten (verbetering markten, grote opdrachten uit Turkije en andere markten) zijn hoopvol. Door de wijzigingen in het beleid omtrent de verslaggeving zal het bedrijf de komende jaren extra winst halen uit de vrijvallende pensioenen (overtollig), en de dalende uitgaven (afschrijvingen, R&D, pensioenen).


1. Overall, what is your assessment of Harnischfeger’s future as of 184?


Harnischfeger is met haar nieuwe strategie (nieuw management, kostenreductie, herori�ntatie van de business, herstructurering financi�n) een goede weg ingeslagen. In 18 was er nog verlies, maar in 184 is er door een aantal wijzigingen in de kostenstructuur en het beleid met betrekking tot de verslaggeving een ruime winst. Vooral de herstructurering van de pensioenen ($. miljoen over 10 jaar), de dalende R&D kosten en de wijziging in de afschrijvingsmethode dragen hiertoe bij.


In april is tevens de financi�le stabiliteit verbeterd met het uitgeven van aandelen, waarvan de opbrengsten gebruikt werden om alle lange termijn schulden af te betalen. Nu is er de mogelijkheid (middelen) om nieuwe kansen om te groeien en diversifi�ren aan te pakken.


Ook de verschillende divisies deden het goed in 184, mining +60%, material handling +10%. Dit alles duidt erop dat Harnischfeger weer op de goede weg is. Toch zou ik afwachtend zijn met zelf investeren in Harnischfeger, omdat ze naar mijn mening teveel gegoocheld hebben met de cijfers om een goed resultaat te laten zien.

Please note that this sample paper on Yada is for your review only. In order to eliminate any of the plagiarism issues, it is highly recommended that you do not use it for you own writing purposes. In case you experience difficulties with writing a well structured and accurately composed paper on Yada, we are here to assist you. Your cheap custom college paper on Yada will be written from scratch, so you do not have to worry about its originality.

Order your authentic assignment from Live Paper Help and you will be amazed at how easy it is to complete a quality custom paper within the shortest time possible!Leave a Reply

Note: Only a member of this blog may post a comment.